El model 720, declarar els béns a l’estranger

Referència editorial: APTTCB Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears - Gabinet d'estudis

De l’1 de gener al 31 de març de cada any les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol han de presentar la declaració de béns i drets a l’estranger (model 720)

La declaració no s’ha de presentar sobre tots els béns i drets situats a l’estranger sinó sobre els següents casos (entre altres):

  • Comptes corrents, d’estalvi i dipòsits bancaris en entitats localitzades a l’estranger el saldo mitjà del qual superi els 50.000€.
  • Accions, valors, assegurances de vida, rendes temporals o vitalícies en entitats localitzades a l’estranger el saldo del qual superi els 50.000€.
  • Béns immobles i drets reals sobre béns immobles valorats en més de 50.000€.

Les conseqüències de l’incomplint de l’obligació de presentar el model 720 són molt oneroses. En el cas d’incompliment de l’obligació d’informar sobre algun actiu situat a l’estranger s’aplica una multa de 5.000 € per cada dada omesa, si es presenta fora de termini sense requeriment previ la sanció serà de 100 €. A més, hi ha altres conseqüències sancionadores ja que aquests el valor d’aquests béns que no es van declarar en termini s’inclouran a la base liquidable general del període impositiu més antic d’entre els no prescrits.

En relació a l’IRPF, al no haver-se declarat, les quotes deixades d’ingressar generaran la comissió d’una infracció molt greu amb una sanció del 150% de la quantitat deixada d’ingressar.

A nivell orientatiu, la APTTCB (associació professional de técnics tributaris de Catalunnya i Balears) exemplifiquen aquest supòsit:

Quin serà la sanció si no declaro un compte obert en una entitat bancària d’Andorra i la AEAT la descobreix?

  • Raó i social i domicili: 5.000 € multa
  • Identificació completa del compte: 5.000€ multa
  • Data d’obertura: 5.000 € multa
  • Saldo a 31 de desembre: 5.000€ multa
  • Saldo mitjà últim trimestre: 5.000€ multa
  • Total: 25.0000 € multa

Solament les entitats jurídiques que tinguin registrades en la seva comptabilitat els béns i drets a l’estranger amb les dades obligatori no estaran obligades a la presentació del model 720.